General Terms and Conditions Ecotop BV

Artikel 1. Definities
1. 1 In dit document wordt onder ‘Ecotop’ verstaan Ecotop BV, ingeschreven in het Nederlandse
Handelsregister onder nummer 67504159 of een gelieerde onderneming; onder ‘overeenkomst’
wordt verstaan deze algemene voorwaarden, met de desbetreffende door Ecotop verstrekte offertes
of opdrachtbevestigingen of gesloten overeenkomsten, waarin de voorwaarden en bepalingen voor
de levering van goederen en Diensten door Ecotop aan Opdrachtgever zijn vastgelegd; ‘Goederen’:
de door Ecotop aangeboden of geleverde producten, ‘Diensten’: de door Ecotop aangeboden of
geleverde diensten met betrekking tot bemesting waaronder begrepen maar niet beperkt tot
mengen, produceren, verpakken en opslag; ‘Opdrachtgever’: iedere (rechts)persoon die met Ecotop
een overeenkomst aangaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ecotop gedane aanbiedingen en/of
overeenkomsten en eventuele wijzigingen daarvan, met uitsluiting van door cliënt gehanteerde
algemene inkoopvoorwaarden.
2.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, stemt cliënt met wie een overeenkomst is gesloten
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, in met de toepassing van de algemene
voorwaarden op alle verdere overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Ecotop zijn vrijblijvend. Bestellingen en aanvaarding van aanbiedingen
door cliënt zijn onherroepelijk.
3.2 Eventuele onjuistheden in de orderbevestiging van Ecotop dienen onverwijld schriftelijk aan
Ecotop te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de
overeenkomst juist en volledig weer te geven. Bij leveringen binnen vijf (5) dagen (inclusief de vijfde
dag) na de datum van orderbevestiging dient een onjuistheid uiterlijk binnen 24 uur na de
orderbevestiging te worden gemeld. Bij alle andere leveringen uiterlijk binnen drie (3) dagen na de
orderbevestiging.

Artikel 4. Informatie
4.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door of
namens hem aan Ecotop verstrekte gegevens en informatie. Ecotop is niet gehouden de juistheid,
volledigheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie te onderzoeken.
4.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de terzake gemaakte afspraken aan Ecotop zijn verstrekt, dan wel indien
Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan Ecotop tevens de daardoor
ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5. Conformiteit
5.1 Alle verklaringen van Ecotop betreffende eigenschappen met betrekking tot haar Goederen en
Diensten worden met de grootst mogelijke zorg gedaan. Bij het in ontvangst nemen van de Goederen
en/of het verlenen van de Diensten dient Opdrachtgever de overeenstemming met de door Ecotop
opgegeven of met Ecotop overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere
kenmerken te controleren en/of te testen, voordat de Goederen volledig in gebruik worden
genomen.
5.2 Ecotop is niet gebonden aan afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, brochures, reclamemateriaal,
prijslijsten, correspondentie en informatie op de website of aanbiedingen.
5.3 Gezien het organische karakter van de producten kan Ecotop niet garanderen dat zich geen
afwijkingen zullen voordoen. Deze specificaties gelden daarom bij benadering en zijn niet bindend.
5.4 Indien door Ecotop een monster en/of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de eigenschappen van de te leveren
zaken kunnen van het monster en/of voorbeeld afwijken, tenzij Ecotop uitdrukkelijk heeft verklaard
dat de te leveren zaken conform het getoonde of verstrekte monster en/of voorbeeld zullen zijn.
5.5 Goederen die conform goedgekeurde monsters en/of voorbeelden worden geleverd, kunnen
derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
5.6 Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde
Goederen en Diensten voldoen aan alle overheidsvoorschriften in het land van bestemming en in het
algemeen geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik. Het gebruik van de Goederen
en Diensten en de conformiteit met de overheidsvoorschriften is voor risico van de Klant.
5.7 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij de van Ecotop gekochte Zaken uitsluitend zal gebruiken
voor het gebruik waarvoor Ecotop de Zaken heeft verkocht en daarbij de door Ecotop opgegeven
gebruiksvoorschriften en de houdbaarheid na de leveringsdatum in acht te nemen, een en ander
zoals beschreven in het gebruikersprotocol, instructies en (veiligheids)voorschriften (TDS/MSDS).
Afwijkend gebruik is geheel voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden alle door Ecotop opgegeven of
met Ecotop overeengekomen prijzen Ex Works (Incoterms 2020) en exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege. Ecotop behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks aan te passen.
6.2 Indien na de aanbieding en/of het sluiten van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren
wijzigen, waaronder belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, prijzen van
grondstoffen, goederen en/of diensten van Ecotop, al dan niet van derden, is Ecotop gerechtigd de
prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
6.3 Indien zich na de aanbieding en/of het sluiten van een overeenkomst valutawijzigingen voordoen
waardoor de overeengekomen prijzen in euro’s hoger worden, is Ecotop gerechtigd deze
prijsverhoging aan cliënt door te berekenen, zodanig dat dit geen grond oplevert voor aanpassing
van de prijzen in een andere valuta.

Artikel 7. Levertijd en levering
7.1 Door Ecotop opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als
fatale termijnen. De leveringstermijn wordt voor zover nodig verlengd indien als gevolg van een
wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Ecotop benodigde zaken
en/of diensten vertraging ontstaat of een vertraging optreedt als gevolg van het niet nakomen door
Opdrachtgever van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
7.2 Bij overschrijding van een leveringstermijn is Ecotop niet gehouden tot schadevergoeding en kan
cliënt geen verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen of opschorten. Opdrachtgever is echter
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Ecotop de opdracht alsnog niet
uitvoert binnen een daartoe door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn. Ecotop is in dat geval
geen schadevergoeding verschuldigd.
7.3 Ecotop levert de goederen Ex Works (Incoterms 2020) maar kan bepalen op welke wijze en door
wie het transport wordt uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het
vervoer is echter voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.4 De Diensten worden geleverd door voltooiing van de werkzaamheden door Ecotop en tijdige
kennisgeving aan Opdrachtgever.
7.5 Indien Opdrachtgever de Zaken niet op de overeengekomen leveringsdatum of binnen de
overeengekomen leveringstermijn afhaalt/laat afhalen of niet in ontvangst neemt, worden de Zaken
zolang Ecotop dit wenselijk acht voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.
7.6 Indien op de zaken andere labels dan de standaardlabels van Ecotop zijn aangebracht, of indien
de zaken in een andere dan de standaardverpakking van Ecotop zijn verpakt, zijn deze labels of
verpakkingen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de van Ecotop afkomstige of via Ecotop geleverde
verpakkingen te gebruiken of te verhandelen, anders dan met de oorspronkelijk door Ecotop
geleverde inhoud.
7.8 Ecotop is bevoegd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te verlangen voor dat
gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Indien Ecotop door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, kan zij de uitvoering
van de overeenkomst opschorten. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van
schade, kosten of rente. Indien Ecotop bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. 2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, extreme weersomstandigheden,
brand, overstroming, epidemie of pandemie en in dit kader opgelegde overheidsmaatregelen en –
beperkingen, ongevallen, ziekte of stakingen van personeel, bedrijfsstoringen, transportvertragingen,
stroomstoringen, cyberterrorisme of andere vormen van cyberaanvallen, beveiligingsincidenten,
corruptie of verlies van gegevens, al dan niet opzettelijk, storende wettelijke bepalingen,
uitvoerbeperkingen, door Ecotop onvoorziene problemen bij de productie of het transport van de
goederen, niet tijdige levering van zaken (waaronder de goederen) of diensten door derden die door
Ecotop zijn ingeschakeld en andere omstandigheden waarover Ecotop geen controle heeft.
8.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet, is Ecotop gerechtigd de overeenkomst voor het niet
uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan zes (6) weken
duurt, is cliënt eveneens gerechtigd tot schriftelijke opzegging en ontbinding van het niet uitvoerbare
deel van de overeenkomst.

Artikel 9. Defecten en klachten
9.1 Ecotop staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Goederen en Diensten, overeenkomstig
hetgeen Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Voor de door
Ecotop geleverde Goederen en/of Diensten worden geen garanties afgegeven, tenzij dit uitdrukkelijk
tussen partijen is overeengekomen.
9.2 Een eventuele be- of verwerking van de door Ecotop geleverde Goederen geschiedt op eigen
risico van Opdrachtgever.
9.3 Opdrachtgever dient eventuele klachten binnen acht (8) dagen na de in artikel 5.1 bedoelde
inspectie te melden, bij gebreke waarvan elk recht op reclame, vervanging en/of garantie vervalt.
Klachten met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Goederen en/of transportschade dienen op
de vrachtbrief of afleveringsbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief of
afleveringsbon vermelde hoeveelheden dwingend bewijs opleveren ten aanzien van de Klant.
9.4 Gezien het biologische karakter van de producten zullen afwijkingen in kleur, zuiverheid,
samenstelling en kwaliteit nimmer reden zijn voor klachten, weigering van afname, ontbinding van
de overeenkomst of vertraging in de betaling van de koopprijs. Bij een geringe afwijking in
hoeveelheid is Ecotop gerechtigd de factuur aan te passen.
9.5 Indien Opdrachtgever een klacht uit, is hij verplicht Ecotop de gelegenheid te bieden tot inspectie
en vaststelling van de tekortkoming en de zaken waarover hij heeft gereclameerd ter beschikking van
Ecotop te houden, bij gebreke waarvan elk recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of
compensatie van betaling vervalt.
9.6 Opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd, tenzij eventuele onjuistheden
binnen vijf (5) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Ecotop zijn gemeld.

Artikel 10. Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de facturen van Ecotop betaalbaar binnen 30
dagen na factuurdatum, in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de
factuur aangegeven.
10.2 Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening, noch heeft hij een
retentierecht op de Goederen. Ecotop is te allen tijde bevoegd al hetgeen zij aan Opdrachtgever
verschuldigd is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde
ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Ecotop verschuldigd zijn.
10.3 Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd
van 1,5% per maand over het factuurbedrag, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van
betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt beschouwd en
onverminderd het recht van Ecotop om volledige schadevergoeding te vorderen. Indien de wettelijke
(handels)rente hoger is dan de hier bedoelde rentevergoeding, geldt de wettelijke (handels)rente.
Alle aan de inning verbonden kosten komen voor rekening van cliënt.
10.4 Indien betaling van een overeengekomen termijn niet stipt op de vervaldag geschiedt, dan wel
indien cliënt in staat van faillissement of liquidatie is verklaard, voorlopige of definitieve surseance
van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op cliënt van toepassing is
verklaard en/of beslag op zaken en/of vorderingen van cliënt wordt gelegd, wordt het volledige
factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. Indien één van de hiervoor bedoelde situaties zich voordoet,
dient cliënt Ecotop hiervan onverwijld naar behoren in kennis te stellen.

Artikel 11. Annulering
11.1 De Klant kan een geplaatste bestelling niet meer annuleren. Indien cliënt een geplaatste
bestelling desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de koopprijs en alle kosten
aan Ecotop te betalen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 Buiten het bepaalde in artikel 9.1 heeft Opdrachtgever geen aanspraak op Ecotop wegens
gebreken in of met betrekking tot de door Ecotop geleverde Goederen en Diensten. Ecotop is
derhalve niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder zaakschade, immateriële schade,
inkomstenderving, stagnatieschade, reputatieschade of verlies van goodwill, gemiste kansen,
tijdverlies van het leidinggevend of ander personeel en enige andere gevolgschade, door welke
oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ecotop.
Ecotop is evenmin aansprakelijk voor handelingen van zijn werknemers of andere personen in het
kader van zijn aansprakelijkheid.
12.2 In alle gevallen waarin Ecotop gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit
hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Goederen en/of Diensten waardoor of in verband
waarmee de schade is veroorzaakt. Indien de schade door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
van Ecotop wordt gedekt, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in
het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
12.3 Tenzij Ecotop de vordering heeft geaccepteerd, vervalt elke aanspraak jegens Ecotop twaalf (12)
maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13. Terugroep
13.1 Indien cliënt kennis neemt van een gebrek in de geleverde zaken (inclusief verpakking) dat van
invloed (kan) zijn op de veiligheid (van de gebruiker van het product), dient cliënt Ecotop onverwijld
zowel telefonisch als schriftelijk naar behoren te informeren onder vermelding van (i) de naam van
de betreffende zaken; (ii) batchnummer; (iii) leveringsdatum; (iv) omschrijving van het gebrek; en (v)
alle overige mogelijk relevante informatie.
13.2 Partijen zullen in overleg treden over alle maatregelen die gezien de omstandigheden moeten
worden genomen en over de uitvoering daarvan. De Klant moet alle redelijke medewerking verlenen
aan de uitvoering van de maatregelen en de kosten van die maatregelen dragen, onverminderd de
overige bepalingen in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Artikel 14. Bescherming van persoonsgegevens
14.1 Bij het verzamelen, verwerken of verder verwerken van persoonsgegevens van of voor
Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst zal Ecotop zijn verplichtingen uit hoofde van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Uitvoeringswet GDPR en, vanaf de
inwerkingtreding daarvan, de ePrivacyverordening en aanverwante wetgeving naleven en passende
beschermingsmaatregelen treffen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomst(en) tussen Ecotop en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De plaats van uitvoering van alle opdrachten wordt geacht de vestigingsplaats van Ecotop te
zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
15.3 Alle geschillen tussen Ecotop en cliënt zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven. In afwijking van deze bepaling is Ecotop
te allen tijde ook gerechtigd een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechter in de
plaats waar cliënt is gevestigd of zijn hoofdvestiging heeft.

Artikel 16. Slotbepalingen
16.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van
overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de
overige bepalingen onverlet. Ecotop en Opdrachtgever dienen de nietige of vernietigde bepalingen te
vervangen door geldige bepalingen met een zoveel mogelijk overeenkomstige strekking als de nietige
of vernietigde bepalingen.
16.2 De Nederlandse tekst is bepalend voor de uitleg en interpretatie van deze algemene
voorwaarden.